Ukrayinski Stravy

Ukrayinski Stravy

Type: Restaurant, BanquetHall

Cuisine: Ukrainian

Address: 22 Vidradny avenue, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 408-68-52 ; +380 44 408-24-72

CommentsAdvertisement

 

Advertisement